BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego - PROFICOOL FANS Sp. z o.o.

Informacje podstawowe:

Województwo śląskie
Miasto Knurów
Cena sprzedaży do negocjacji
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 22 marca 2019

ID ogłoszenia: #1619
liczba wyświetleń: 618
Ogłoszenie: Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego - PROFICOOL FANS Sp. z o.o. jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.slaskie


Opis ogłoszenia:

na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, w skład którego zgodnie z opisem i oszacowaniem wchodzą: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe (maszyny, urządzenia i zapasy) oraz należności za 80% ceny oszacowania, tj. za cenę niższą niż 86 536,00 zł netto (osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych netto).

1. Przetarg ma formę odpowiedzi na ogłoszenia opublikowane w dzienniku Gazeta Wyborcza - zasięg krajowy.

2. Oferty składane będą w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres siedziby Syndyka: PROFICOOL FANS Sp. z o.o. w upadłości, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32 z oznaczeniem "Przetarg".

2a. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w terminie do dnia poprzedzającego dzień upływu
terminu składania ofert na rachunek bankowy masy upadłości:
Santander Bank Polska S.A 93 1090 1766 0000 0001 3531 3971.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, 40-040 Katowice w dniu 10.04.2019 r. o godz. 12:00 sala nr 12.

3. Oferty mają być składane w zaklejonych kopertach, które na wszystkich łączeniach powinny być parafowane przez osoby składające ofertę, z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem na kopercie oferenta, a także z dopiskiem "Przetarg", w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu
- za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres siedziby syndyka.
Oferta złożona po upływie terminu określonego w punkcie 2 pozostawiona będzie bez rozpoznania.

Pisemna oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę, siedzibę i statut prawny oferenta,
- oryginał lub notarialnie uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców,
- dane dotyczące oferenta (NIP, PESEL, REGON, odpis z KRS-u lub wypis z CEIDG),
- nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego oferenta,
- oferowaną cenę netto w złotych za przedmiot przetargu,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, w tym regulaminem przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym przedmiocie,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym oraz fizycznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, a także, że zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu przetargu,
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zapłaty ceny za przedmiot przetargu najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem przedmiotu przetargu,
- oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, przedstawicielem upadłego, a także nie jest jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego Komisarza,
- podpis oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta, z dołączeniem oryginału upoważnienia na piśmie lub notarialnie uwierzytelnionej jego kserokopii,
- kopię wpłaty wadium o wartości 10% ceny wywoławczej netto,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z "opisem i oszacowaniem" przedmiotu oferty.

4. Kwoty pieniężne dotyczące ceny nabycia i wadium mogą być wyrażone wyłącznie w złotych PL.

5. Oferty zawierające jedynie kwotę postąpienia od najwyższej oferowanej przez innych oferentów kwoty - nie będą brane pod uwagę.

6. Kryterium wyboru oferty spełniającej wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu zawartych w regulaminie przetargu, jest najwyższa zaoferowana cena.

7. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z oferentów nie złoży oferty spełniającej wszystkie wymogi formalne, a także jeżeli Sędzia Komisarz nie zatwierdzi oferty wybranej przez syndyka.

8. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Sędziego Komisarza, a także w przypadku przedstawienia w ofercie ceny niższej od ceny wywoławczej.

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone w terminie siedmiu dni po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, wadium będzie zarachowane na poczet ceny nabycia.

10. Zapłata ceny nabycia przedmiotu przetargu powinna nastąpić w całości, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży, o czym decyduje data uznania rachunku bankowego upadłego.

11. Operat szacunkowy oraz Regulamin przetargu są wyłożone do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Syndyka położonej w Knurowie, ul. Floriana 4/32.

12. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

13. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonów

Cena do negocjacji

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/hFBFC5YmIck

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

Sprzedaż przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo upadłe upadłość spółka PROFICOOL FANS

Zobacz również:Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA