Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego - PKS Hrubieszów sp. z o.o.

Informacje podstawowe:

Województwo lubelskie
Ulica Nowa 14
Cena sprzedaży do negocjacji
Zasięg przedsiębiorstwa Województwo
do negocjacji
Dodano: 18 maja 2019
W systemie jeszcze: 50 dni

ID ogłoszenia: #2120
liczba wyświetleń: 270
Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

Dostęp do danych kontaktowych mają zarejestrowani użytkownicy platformy
Zobacz dane kontaktowe Skontaktuj się Dodaj do schowka Drukuj ogłoszenie Pobierz ogłoszenie jako PDF


lubelskie


Opis oferty:

Syndyk masy upadłości PKS Hrubieszów sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup następujących składników majątkowych:

1. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu 1795/76 o powierzchni 2,0047ha, wraz z budowlami i budynkami posadowionymi na tym gruncie stanowiącymi od gruntu odrębną nieruchomość tj. plac utwardzony, budynek pomocniczy z kotłownią, budynek stacji obsługi, garaż SGS-24 wraz ze stacją kontroli pojazdów, magazynek gospodarczy, magazynek gazów technicznych dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1H/00080664/7

2. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu 1795/61 o powierzchni 0,0067ha dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1H 00020647/4 /.

3. Wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów.

4. Środków transportu w zastawach rejestrowych.

5. Pozostałych środków transportu.

6. Ruchomości.

Składniki wymienione w punktach 3-5 szczegółowo opisane są w wykazach dostępnych w biurze syndyka /m.in. środków transportu, wyposażenie stacji kontroli/.

Wymienione powyżej składniki masy upadłości objęte są umową dzierżawy z możliwością jej wypowiedzenia. Nabywca inny niż aktualny dzierżawca w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy może zostać zobowiązany do zwrotu nakładów na rzecz aktualnego dzierżawcy według przeprowadzonej inwentaryzacji.

Minimalna cena sprzedaży za wszystkie wymienione powyżej składniki wynosi 2 255 000,00 złotych netto /słownie złotych: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/. Wymagane wadium wynosi 100 000,00 złotych /słownie złotych: sto tysięcy/.

Sprzedaż dokonywana jest w trybie art. 313 ustawy prawo upadłościowe i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Wymienione powyżej składniki stanowią integralną całość gospodarczą /nieruchomość zabudowana budynkami i budowlami związanymi z usługami transportowymi/ i podlegają sprzedaży łącznie.

Oferty złożone na pojedyncze składniki nie będą brane pod uwagę.

Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.

Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz inne ruchomości nie wymienione w wykazie.

Opis i oszacowanie dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606. Nieruchomość można oglądać także po uzgodnieniu telefonicznym z Panem Markiem Błaszczukiem tel. 512-032-527.

Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych składników z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości numer 15 8187 0004 2012 0191 2850 0001

Ważna oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
2. Adres do doręczania korespondencji
3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
5. Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.
6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.

Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 31 maja 2019r. w KANCELARII NOTARIALNEJ Anny Kutnik w Lublinie ul. Chopina 9/5 w godzinach 10-14 z dopiskiem "oferta na zakup PKS Hrubieszów". Otwarcia ofert dokona syndyk w dniu 3 czerwca 2019r. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie tygodnia od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.

Zdjęcia obiektu:

Zobacz mapę:

Tagi:

PKS Hrubieszów sp. z o.o Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłość przedsiębiorstwo upadłe

Zobacz również:Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA